Съвет на директорите
Органи на управление на дружеството са:

Съвет на директорите и Общо събрание на акционерите, а оперативно Дружеството се ръководи от Изпълнителен директор.