Съвет на директорите
Органи на управление на дружеството са:

Съвет на директорите и Общо събрание на акционерите, а оперативно Дружеството се ръководи от Изпълнителен директор.

Съветът на директорите представлява дружеството, осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството, определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството, приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството.
Решение за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година, както и решение за ползване на заем се вземат от Съвета на директорите.

Оперативно Дружеството се ръководи от Изпълнителен директор.
От страна на МТ член на СД на дружеството е Калин Калевски, а членове на СД на дружеството са Милен Градев и Юлиян Гендов – председател на СД.