Полезна информация
Представяне на Транзитна търговска зона АД - Варна, България.

Транзитна търговска зона е регистрирана на 1 юни 2001 г. от Варненския окръжен съд, като акционерно дружество с регистриран капитал от 1 милион лева (равно том 500 000 евро), която е била разделена между държавните и частните акционери. Основен акционер е държавата държи 46% от капитала, заедно с други основни акционери като Българската търговско-промишлена палата, Desperate PLC - София, сграда и технически флот Варна и техническия флот ООД - Варна, Gencom ООД и няколко други .The останалите акционери притежават останалите акции, които са по-малко от 5%.

Основната дейност на Транзитна търговска зона АД е товарене, разтоварване, претоварване и транспортна обработка на стоки, които са свикнали, внесени с цел износ; складиране на внесените стоки несвикнали на чуждестранни и български фирми за износ; обработка на несвикнали износ - сортиране, маркиране, пакетиране, опаковане, етикетиране и други дейности, свързани със съхранението на стоки; търговско представителство ; Товарни превози спедиция международен транспорт - обработка на контейнери и товари, товари в комбиниран железопътен, морски и движението по пътищата; финансови дейности, паркинги, ремонт, поддръжка и зареждане с гориво смазочни материали на превозни средства и машини; изпълнение на лизинговата дейност, складови продажби супервайзер услуги чрез специализирани организации; организиране на боклук депо; дейности, свързани с обслужване на клиентите и зона персонал.

TTZ PLC е отговорен за складиране и митническо освобождаване, както добре. През октомври 2002 г., компанията е разрешено да започне и да работи с тип А обичай склад и да се използва в режим на складиране. От тогава компанията е започнала дейността си и се е позициониран като пазарен оператор на данъчни складове. Разрешение за откриване и управление на временен склад се издава за Транзитна търговска зона през 2003 г. Компанията е с разрешение, което му позволява да използва опростена процедура за предоставяне на транзитни дейности с обща банкова гаранция, издадена от Митническия HQ - София.

По дефиниция на митническото законодателство в Република България режим митническо складиране спада към режими с отложено плащане и дава възможност вносни стоки да бъдат поставени на съхранение за неопределен срок в лицензиран от държавата склад под митнически контрол. без заплащане на дължими митнически сборове. За поставяне на стоки под такъв режим се изисква обезпечение с депозит или банкова гаранция в размер на 15% от вносните митни сборове. Ползването на режима митническо складиране позволява на фирмата вносител да спести оборотни ресурси чрез отлагане внасянето на дължимите митни сборове до момента на реализация на стоката в страната. Mитническите органи допускат използването на митническите складове за обработка на чуждестранни стоки под митнически контрол, както и за преработка на такива под режим активно усъвършенстване. Стоките могат да бъдат подлагани и на т.нар. обичайни операции, които по вид и начин на прилагане са определени в нормативната уредба.

До получаване на митническо направление стоките, представени пред митническите органи, имат статут на временно складирани стоки. Временно складираните стоки могат да престояват само на местата и при условията, определени от митническите органи - временни складове. Същите имат право да изискват от лицето, при което се намират стоките, да обезпечи плащането на евентуално дължимите мита, данъци, такси и пр. т.е митническо задължение, което би могло да възникне в бъдеще в размер 15 на сто от митните сборове на съхраняваните във временните складове стоки. Временно складираните стоки не могат да бъдат обект на обработка, различна от тази, предназначена да осигури запазването им в непроменено състояние, без да се променят първоначалният им вид или техническите им характеристики. Срокът за съхраниние на стоки във временен склад е ограничен.

Транзитна търговска зона АД е регистрирано с предмет на дейност:
Складиране, транспорт и логистична обработка на стоки, предназначени за внос/износ
Търговско представителство, посредничество и агентиране
Обработка на контейнери и товари в комбинирано железопътно, морско и автомобилно съобщение.

Дружеството разполага с 34 дка открита и 2,25 дка закрита складова площ в островната част на гр.Варна,съгласно всички изисквания на ЕС, в близост до магистрала и непосредствено до пристанище Варна и ЖП гара - Варна. Складовете се охраняват чрез въоръжена охрана, СОТ 24 часа и постоянно видеонаблюдение.

ТТЗ АД има лиценз, издаден от митническите органи на РБългария, за управление на митнически склад тип А и временен склад. Приема стоки за съхранение под режими митническо и временно складиране, както и за преработка под режим активно усъвършенстване и обработка под митнически контрол. Дружеството предлага още площи за свободно складиране, както и контейнери за складиране на стоки.

За улеснение на своите клиенти ТТЗ АД предлага:
Товаро-разтоварни услуги
Митническо посредничество на вносни, износни и транзитни пратки
Изготвяне на всички видове транспортни и митнически документи
Възможност за ползване на банковите гаранции на дружеството за обезпечаване на вземания за складирани стоки (до 1 100 000 лв.), обща гаранция за обезпечаване на транзитни операции (до 120 000 лв.), които могат да бъдат задействани от цялата територия на РБългария.
Яхтено пристанище съвместно с ЕЛС АД

Заключение

Транзитна търговска зона АД - Варна е една от основните митнически и логистични оператори в областта на северната част на България с голяма перспектива за развитие в областта на множество услуги на товари. Използвайки предимствата на местоположението на пристанището и на достъпни цени логистична достъпа до територията, където компанията оперира, TTZ Варна предоставя различни възможности за увеличение на основната дейност на дружеството, като крайната цел за завършване на всички пет фази на проекта.