"Транзитна търговска зона " АД - Варна

Органи на управление


Органи на управление на дружеството са: Съвет на директорите и Общо събрание на акционерите, а оперативно Дружеството се ръководи от Прокурист.
Съветът на директорите представлява дружеството, осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството, определя насоките на инвестиционната политика, приема планове и програми за дейността на Дружеството, приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Дружеството. Решение за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година, както и решение за ползване на заем се вземат от Съвета на директорите.
Оперативно Дружеството се ръководи от Прокурист. От страна на МФ член на СД на дружеството е Иван Еничаров – началник отдел в “Държавно юрисконсулство”, а членове на СД на дружеството са Юлиян Гендов и Чавдар Ангелов – Председател на СД.