TV Chanels
КОНТАКТНА ИНФОРМАЦИЯ
Акционерно дружество с капитал 1,5 млн лв., разпределени между държавата и частни акционери, като дяловото участие на държавата е под 50 %. Седалището на дружеството и адреса на управление е: гр.Варна, Южна Промишлена Зона, пл.№67. Органи на дружеството са съвет на директорите и общо събрание на акционерите, а оперативно то се ръководи от Изпълнителен Директор.
Телефон за контакт: +359(0)52614781
Факс за контакт: +359(0)52603053
Юлиян Гендов - Председател на борда: 359-898-694345
Милен Градев - изп.директор: 359-897-932142
Морис Орен - мениджър на фирма Пасаве България: 00972523131131
Email за контакт: ttzvarna@gmail.com
T.T.Z. КОНТАКТ
TV Chanels