Полезна информация

По дефиниция на митническото законодателство в Република България режим "митническо складиране" спада към режими с отложено плащане и дава възможност вносни стоки да бъдат поставени на съхранение за неопределен срок в лицензиран от държавата склад под митнически контрол. без заплащане на дължими митнически сборове. За поставяне на стоки под такъв режим се изисква обезпечение с депозит или банкова гаранция в размер на 15% от вносните митни сборове. Ползването на режима "митническо складиране" позволява на фирмата вносител да спести оборотни ресурси чрез отлагане внасянето на дължимите митни сборове до момента на реализация на стоката в страната.
Mитническите органи допускат използването на митническите складове за обработка на чуждестранни стоки под митнически контрол, както и за преработка на такива под режим "активно усъвършенстване". Стоките могат да бъдат подлагани и на т.нар. обичайни операции, които по вид и начин на прилагане са определени в нормативната уредба.
До получаване на митническо направление стоките, представени пред митническите органи, имат статут на "временно складирани стоки". Временно складираните стоки могат да престояват само на местата и при условията, определени от митническите органи - временни складове. Същите имат право да изискват от лицето, при което се намират стоките, да обезпечи плащането на евентуално дължимите мита, данъци, такси и пр. т.е митническо задължение, което би могло да възникне в бъдеще в размер 15 на сто от митните сборове на съхраняваните във временните складове стоки. Временно складираните стоки не могат да бъдат обект на обработка, различна от тази, предназначена да осигури запазването им в непроменено състояние, без да се променят първоначалният им вид или техническите им характеристики. Срокът за съхраниние на стоки във временен склад е ограничен.

ТЕРИТОРИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА | ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ | ТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ | ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
УСЛУГИ И ЦЕНИ | ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ


This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 5 (or higher) at resolution of 1024x768 pixels.
All brands,  trademarks, and service names mentioned in this website are the
property of Transit Trade Zone JSC Varna.
Copyright © Ivan Kirilov 2002, Valentine's Software 2004
All Rights Reserved.