TV Chanels
Решение на регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна
Решение за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка. Да не се извършва оценка на Подробен устройствен план за обществено обслужване и техническа инфраструктора, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително въздействие върху околната среда и човешкото здраве... Възложител: "ТРАНЗИТНА ТЪРГОВСКА ЗОНА" АД. 
За повече детайли можете да свалите допълнителна информация от тук 
Публикувано: 2016-10-24 22:39:34
TV Chanels