Варненска област

Варна е разположена в североизточната част на Република България с площ 3 820 км², което представлява 3,44% от територията на страната. Състои се от 12 общини със 158 населени места и население 445 200 жители /представляващо 5,4% от населението на страната/. Населението е съсредоточено в гр.Варна - 346 000 жители, което представлява 70% от общото население на областта. Икономиката на Варненския регион е добре представена на национално ниво чрез произведен брутен вътрешен продукт, представляващ 5,4% от националния. Коефициентът на икономическа активност е над средния за страната /46,68%/. Областта е водеща по скорост на адаптиране към новите икономически условия след София-град, Бургаска и Пловдивска области. Делът на частния сектор в икономиката е над 50%, като най-значителен е делът на преработващата промишленост. Областта се нарежда на трето място в страната по показателя "вложени чуждестранни инвестиции по области на глава от населението" . Икономическият профил на Варненска област се характеризира със следните дялови пропорции: промишленост 40%; транспорт 25%; туризъм 10%; търговия 15% и строителство 10%. Основните сектори характеризиращи структурата на икономиката са: пристанищни дейности, корабоплаване, кораборемонт, туризъм, химическа индустрия, машиностроене, текстилна индустрия, хранително-вкусова промишленост, мебелно производство, строителство и селско стопанство. Икономическите дейности са съсредоточени в района Варна - Девня и са с относителен дял над 85% от общия за областта . Съсредоточени са големи химически производства, корабостроене, корабно оборудване, производства на: дизелови двигатели, медицинско и домакинско оборудване, текстил, предприятия на хранително-вкусовата промишленост.
Сред най-големите водещи в региона компании е БМФ - разполага с танкери, контейнеровози, кораби за масови и генерални товари, фериботи с общ тонаж 1 810 000 DWT. Осигурява 30% от приходите на региона. Това е най-голямата Българска морска компания и Национален превозвач. Реализира 20% от вноса и износа на България. Обслужва линии и дестинации в цял свят. Варненска корабостроителница през своята 90 годишна история е построила повече от 800 кораба за корабособственици от 26 страни. Кораборемонтния завод "Одесос" е най-големия и най-добре оборудвания завод в България, извършващ сухо докуване на кораби до 35 000 DWT и плаващ доков ремонт на кораби до 150 000 DWT.
Най-важните фактори определящи гео-стратегическото положение на региона са: Пристанище Варна; Международно летище Варна, транспортната и телекомуникационната мрежа. Пристанище Варна се свързва директно с Русия, Грузия и Украйна с фериботна и Ро-ро връзка, а чрез Ж.П.линията Русе-Варна с Трансевропейски коридор "Рейн-Майн-Дунав" с Централна и Западна Европа. За Пристанище Варна е изготвен Генерален план, даващ възможност за инвестиране в строителството на контейнерен, Ро-ро и зърнен терминали. В процес на изграждане са терминали за течни-химически товари и терминал за клинкер и цимент. Търговията и пристанищните дейности са експортно ориентирани предимно към страните от ОНД, Средния Изток и Южна Африка. Международно летище Варна обслужва почти изцяло туристическия пътникопоток, осъществява връзка с 35 страни и 101 града по света. Предстои изработването на МАСТЕРПЛАН, който да дефинира разширението на инфраструктурата му и изпълнението на международните норми за безопастност на полетите. Варненски регион е с най-добре развита в България телекомуникационна мрежа.
Горната анотация ясно показва, че гео-стратегическо положение, икономически, транспортен и комуникационен потенциал правят "Транзитна търговска зона"АД Варна привлекателен бизнес-партньор за компании и предприемачи от целия свят.

ТЕРИТОРИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА | ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ | ТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ | ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
УСЛУГИ И ЦЕНИ | ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ


This site is best viewed with Microsoft Internet Explorer 5 (or higher) at resolution of 1024x768 pixels.
All brands,  trademarks, and service names mentioned in this website are the
property of Transit Trade Zone JSC Varna.
Copyright © Ivan Kirilov 2002, Valentine's Software 2004
All Rights Reserved.